Privatlivspolitik

Behandling af persondata


 

Personbilleder

Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv (herefter ”arkivet”) respekterer gældende regler for offentliggørelse af billeder.

Det betyder, at vi som hovedregel ikke publicerer billeder af genkendelige, identificerbare eller navngivne personer på Internettet, før billedet er 75 år gammelt. Aldersgrænsen svarer til arkivlovens frist for publicering af personfølsomme data.


Der er dog følgende undtagelser:

  • Vi publicerer fotos af genkendelige personer, hvis billedet er taget i det offentlige rum eller ved en begivenhed, hvor der er offentlig adgang, og hvor situationen ikke skønnes at være krænkende for den pågældende.
  • Vi publicerer portrætfotos af personer, hvis billedet er optaget med publicering som hensigt. Det gælder f.eks. fotos af politikere, sportsudøvere, embedsmænd o.lign. Det gælder også portrætfotos indsendt til publicering i en avis eller andet trykt medie.
  • Vi publicerer fotos af personer, hvis de selv har givet samtykke.Fotos af elever i skoler m.m. betragtes som optaget i en offentlig sammenhæng og med distribution for øje og offentliggøres tidligst 50 år efter optagelsen. Billeder af konfirmander offentliggøres aldrig.

Vi publicerer aldrig fotos af personer, hvor optagelsen kan skønnes at virke krænkende.

Arkivet skønner i hvert enkelt tilfælde, om et foto kan publiceres. Du er altid velkommen til at henvende dig til arkivet, hvis du mener vi uretmæssigt har publiceret et foto på Internettet.

I de fleste tilfælde har du adgang til vores registreringsdata på www.arkiv.dk. Det gælder også for billedregistreringer, hvor vi har undladt at publicere en digital kopi af billedet. Hvis du ønsker at få adgang til at se disse billeder, skal du henvende dig til arkivet.

 

Ophavsretsbeskyttede fotografier

Arkivet respekterer ophavsretsloven. Det betyder, at vi kun publicerer fotografiske værker (herunder pressefotos og fotos optaget med kunstnerisk hensigt) efter aftale med VISDA. Aftalen kan ses her.

Er du rettighedshaver til denne type fotografiske værker, skal du henvende dig til din faglige organisation eller til VISDA-billedkunst, for at få vederlag for publiceringen.

Fotografiske billeder publiceres når de er 50 år gamle (p.t. skal de dog blot være optaget 1970 eller før). Billeder, hvor ophavsmanden har givet samtykke til, at de må bruges i arkivets virksomhed, publiceres umiddelbart.

 

Billedkunst

Arkivet kan publicere affotograferinger eller digitale kopier af kunstværker i arkivets eje, hvis værkets ophavsmand har været død i 70 år. Det samme gælder kunstværker i privateje, hvis indehaveren af værket har givet samtykke.

 

Behandling af persondata

Siden 2007 har borgere m.m., der har indleveret materiale til arkivet, skulle afgive en skriftlig erklæring om arkivets rettigheder til brug. Her registrerer vi givers kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, epostadresse) samt de aftaler der indgås med arkivet  ved indleveringen. Erklæringen sker på en (analog) blanket, der opbevares på arkivets adresse.

Oplysningerne registreres i arkivets database ARKIBAS, hvor vi også registrerer oplysninger om det materiale vi modtager, f.eks. navne på personer på fotos. Vi henviser til den databehandleraftale, vi har indgået med Arkibas Aps. Aftalen kan ses ved henvendelse til arkivet.

Digitale kopier af billeder opbevares dels på Guldborgsund Kommunes server, dels på den server som Arkibas Aps stiller til rådighed.